20 October 2006

Paging Techniques In Oracle

Oracle, mysql gibi bir limit cümlesi sunmadığı için, bunun bazı yöntemler ile yapılması gerekir. En temelde paging işleminde tutarsızlık olacağı unutulmamalıdır. Sorguyu ilk çektiğiniz anda commit olmayan bir kayıt, ikinci sayfada commit edilirse, bu yeni kaydı göremeyebilirsiniz. Paging için birden fazla yöntem olabilir. Ben bunlardan rownum ve row_number ile ilgili olanlarını belirtmeye çalışacağım. Daha fazla sözü uzatmadan örneklere geçmek istiyorum:

İlk Yöntem row_number ile:

 

SQL> create table pagination_test( x varchar2(128) );

Table created

Executed in 0,09 seconds


SQL> BEGIN
  2    FOR i IN 1 .. 1000000 LOOP
  3      INSERT INTO pagination_test VALUES (  'aassddff' || i);
  4    END LOOP;
  5    COMMIT;
  6  END;
  7  /

PL/SQL procedure successfully completed

Executed in 64,693 seconds


SQL> SELECT inner_view.x
  2    FROM (SELECT x, row_number() over( ORDER BY x ASC) row_num
  3            FROM pagination_test) inner_view
  4   WHERE inner_view.row_num BETWEEN 400500 AND 400510;

X
--------------------------------------------------------------------------------
aassddff460446
aassddff460447
aassddff460448
aassddff460449
aassddff46045
aassddff460450
aassddff460451
aassddff460452
aassddff460453
aassddff460454
aassddff460455

11 rows selected


Executed in 14,591 seconds

SQL>İkinci Yöntem rownum ile:


SQL> drop table pagination_test;

Table dropped

Executed in 1,422 seconds


SQL> create table pagination_test( x varchar2(128) );

Table created

Executed in 0,02 seconds


SQL> BEGIN
  2    FOR i IN 1 .. 1000000 LOOP
  3      INSERT INTO pagination_test VALUES (  'aassddff' || i);
  4    END LOOP;
  5    COMMIT;
  6  END;
  7  /

PL/SQL procedure successfully completed

Executed in 74,487 seconds


SQL> SELECT outer_view.x
  2    FROM (SELECT inner_view.x, rownum inner_rownum
  3            FROM (SELECT x FROM pagination_test ORDER BY x ASC) inner_view
  4           WHERE rownum <= 400510) outer_view
  5   WHERE outer_view.inner_rownum >= 400500;

X
--------------------------------------------------------------------------------
aassddff460446
aassddff460447
aassddff460448
aassddff460449
aassddff46045
aassddff460450
aassddff460451
aassddff460452
aassddff460453
aassddff460454
aassddff460455

11 rows selected


Executed in 7,631 seconds

SQL>


Yukarıdaki sonuçlardan görüleceği üzere rownum ile içiçe 3 select ile yapılan sorgu daha hızlı çalışmıştır. Detaylar için her bir sorgunun execution plan ine bakılabilir

No comments: